ZBIEG DWÓCH USTAWOWYCH PRZYWILEJÓW

Z podmiotowym zbiegiem dwóch ustawowych przywilejów pierwszeństwa kupna mamy do czynienia w związku z uregulo­waniem kodeksu cywilnego i ustawy z 22 XI ]973 r. o zagos­podarowaniu lasów nie stanowiących własności Skarbu Pań – stwa.Ustawa ta przyznała Skarbowi Państwa prawo skorzystania z pierwokupu w każdym przypadku sprzedaży lasu lub gruntu leśnego. Z kolei przepis art. 166 § 1 k.c. daje moż­liwość wykonania prawa pierwokupu w wypadku sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości rolnej przez pozosta­łych współwłaścicieli. Artykuł 12 ust. 2 wspomnianej ustawy rozszerzył prawo pierwokupu wynikające z art. 166 § 1 k.c. na udziały we współwłasności gruntów leśnych i lasów. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?