ZAWIADOMIENIE UPRAWNIONEGO O TREŚCI WARUNKOWEJ UMOWY

Zawiadomienie uprawnionego o treści warunkowej umowy sprzedąży jako przesłanka wykonania prawa pierwokupu. Drugą istotną przesłanką, obok zawarcie warunkowej umo­wy sprzedaży, jest zawiadomienie uprawnionego z tytułu pierwo­kupu o treści umowy sprzedaży nieruchomości objętej ustawo – wym przywilejem pierwszeństwa kupna (art. 598 § 1 k.c,). Zo­bowiązany powinien podać do wiadomości uprawnionemu dokład­ną treść umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. Ma to istotne znaczenie, bowiem postanowienia umowy sprzedaży z osobą trzecią bezpośrednio wpływają na treść umowy docho – dzącej do skutku w związku z wykonaniem prawa pierwokupu.Z praktycznego punktu widzenie najbardziej celowe byłoby przesłanie uprawnionemu odpisu umowy, aby miał on pełny obraz postanowień umowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?