W CHWILE WEJŚCIA W ŻYCIE UCHWAŁY

Wydaje się jednak, że w chwili wejścia w życie uchwały nr 62 charakter prawny wytycznych Rady Ministrów był jedno­znacznie określony w przepisie art. 70 ustawy z 25 I 1958 r. o radach narodowych , bowiem w myśl tego przepisu Rada Ministrów miała obowiązek koordynowania działalności prezydiów rad narodowych oraz nadawania kierunku ich pracy, między innymi w drodze wytycznych dla działalności tych organów (art. 70 pkt z ustawy o radach narodowych). W obecnym brzmieniu (po nowelizacji ustawą z 22 XI 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz ustawą z 28 V 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych ) ustawa o radach na­rodowych nie przewiduje wyraźnie formy wytycznych jako jed­nej z form koordynacji działalności organów administracji pań­stwowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?