UPRAWNIENIE SKARBU PAŃSTWA

Prawo pierwokupu przewidziane zostało jedynie względem nieruchomości położonych w granicach admi­nistracyjnych miasta (art. 29 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy). Odnosi się ono zarówno do całej nieru­chomości, jak i do jej fizycznej części, a także do ułamkowej (idealnej) części nieruchomości (art. 29 ust. 2 tejże ustawy). Prawo pierwokupu nie służy notomiest względem budynków sta­nowiących odrębny od gruntu przedmiot włosności, a położo – nych na terenach państwowych. Kwestia to została omówiona szerzej w rozdziale traktującym o nieruchomościach będących przedmiotem pierwokupu.Uprawnienia Skarbu Państwo w zakresie pierwszeństwa nebycio nieruchomości miejskiej mają szeroki zasięg, bowiem oprócz ustawowego prawa pierwokupu Państwu przysługuje również ustawowe prawo wykupu wykonywane generalnie na tych samych zasadach co prawo pierwokupu (art. 35 ustawy).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?