UNORMOWANIE ZAGADNIENIA FORMY WYKONANIA PIERWOKUPU

Kodeks cywilny unormował zagadnienie formy wykonania pierwokupu tak, jak to ujęto w omawianej uchwale, a mianowi­cie obligując w art. 597 § 2 k.c. do zachowania szczególnej formy oświadczenia woli w kwestii skorzystania z pierwokupu wtedy, gdy taka forma wymagana jest dla ważności warunkowej umowy sprzedaży. Skoro zaś z art. 158 k.c. wynika obowiązek zachowania formy aktu notarialnego dla wszystkich umów zobo­wiązujących do przeniesienia własności i przenoszących włas­ność nieruchomości, to oświadczenie o wykonaniu pierwokupu nieruchomości, aby było ważne, musi czynić zadość wymogom stawianym aktom notarialnym. Obowiązek dochowania tej szcze­gólnej formy jest niezależny od tego, kto jest podmiotem uprawmonym z tytułu pierwokupu.  

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?