TERMIN ZASTRZEŻONY DLA SKARBU PAŃSTWA

Termin trzymiesięczny zastrzeżony jest dla Skarbu Państwa z mocy ustawy o gospo­darce terenami w miastach i osiedlach (art, 31 ust. l), a także w odniesieniu do innych przypadków ustawowego pierwokupu nieruchomości, o ile stosuje się odpowiednio przepisy tej usta­wy. Inne przepisy szczególne nie przewidują odstępstwa od ogólnej zasady przewidzianej w k.c. w kwestii terminu do wy­konania prawa pierwokupu nieruchomości.Ograniczenie w czasie możliwości wykonania ustawowego prawa pierwokupu znajdujemy również w obcych systemach prawnych, W kilku wypadkach obowiązuje, podobnie jak i w naszym prawie, termin miesięczny (np. w kodeksie cywilnym RSFSR – art. 120 w kodeksie cywilnym NRD – § 307). Okres trzydziestu dni zastrzeżony jest w austriackim kodeksie cywilnym (§ 1075), a także w prawie jugosłowiańskim (art, 60 ustawy o ziemi i budynkach) .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?