TERMIN WYKONANIA PRAWA PIERWOKUPU

Gdyby jednak wyznaczony w decyzji pracownik nie mógł z jakichkolwiek przyczyn dokonać zleconej mu czynności, a wydany akt nie zostałby zastąpiony lub uzupełniony innym, to niezbędne byłoby udzielenie innemu funkcjonariuszowi pełno – mocnictwa na zasadach ogólnych, przewidzianych w prawie cy­wilnym, chyba że wydano by nowy akt administracyjny, obejmu­jący upoważnienie do dokonania danej czynności prawnej ze wskazaniem innego pracownika.Kodeks cywilny przewiduje ogólny miesięczny termin, w ciągu którego można wykonać prawo pierwokupu odnoszące się do nieruchomości (art. 598 § 2). Jednocześnie przewidzia­na została możliwość określenia innych terminów przez szcze­gólny przepis prawny albo w drodze porozumienia stron. Tak właśnie przepis art, 31 ustawy z 14 VII 1961 r. stanowi, że omawiane prawo pierwokupu może być wykonane w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania przez prezydenta (naczelnlko) miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nierucho­mości zawartej przez zobowiązanego z osobą trzecią.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?