PRZED REFORMĄ

Przed reformą administracji z 1975 r. uprawnione do wy­konania prawa pierwokupu było prezydium miejskiej rady naro­dowej, które działało kolegialnie. Reprezentował je przewodni­czący prezydium. Dokonując czynności cywilnoprawnych pre – zydlum mogło to uczynić przez swego przewodniczącego 1 była to wtedy czynność samego organu . W takim wypadku prze­wodniczący działał jako podmiot upoważniony przez art. 29 ust, 1 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Obecnie wszystkie te kompetencje skupiły się w osobie prezy­denta (naczelnika), który dzieła jako jednoosobowy organ tere­nowej administracji peństwowej. Prezydent (naczelnik) wykonu­jąc prewo pierwokupu działa jako właściwy do dokonania okreś­lonej czynności organ wskazany w akcie normatywnym, jakim jest ustawę z 14 VII 1961 r.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?