PEŁNOMOCNICTWO DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

W związ­ku z tym, iż jest to czynność prawna, możliwe będzie posłuże­nie się pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo do złożenia oświadcze­nia o wykonaniu pierwokupu powinno być udzielone w formie aktu notarialnego, ponieważ dla ważności i skuteczności sko­rzystania z pierwszeństwa kupna wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego (art. 99 § 1 k.c.). Problem formy peł­nomocnictwa do wykonania pierwokupu nabiera szczególnej wa­gi, gdy uprawnionym jest Skarb Państwa. Kwestia ta zostanif? jednak omówiona w rozdziale piątym. Forma zawiadomienia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nie­ruchomościOświadczenie wołl o skorzystaniu z prawa pierwokupu składa słę względem zobowiązanego. Musi ono dojść dę adre­sata w taki sposób, aby było możliwe zapoznanie się z treścią oświadczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?