OBOWIĄZEK NOTARIUSZA

Obowią­zek takiego zawiadomienia w przypadku umowy sprzedaży do­tyczącej nieruchomości miejskiej ciąży także na notariuszu, któ­ry sporządził umowę (art. 31 ust. 2 ustawy). Ani kodeks cy – wilny ani ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach nie przewiduje żadnej szczególnej formy tego zawiadomienia. W praktyce najczęściej notariusz przesyła odpis aktu notarialnego. Moment dojścia do prezydenta (naczelnika) miasta wiadomości o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży (zamiany, darowizny) ma Istotne znaczenie dla biegu terminu do wykonania prawa pierwokupu. Z tą bowiem chwilą rozpoczyna się bieg trzymie­sięcznego terminu do wykonania prawa pierwokupu. Zgodnie z przyjętą przez nasz kodeks cywilny teorią doręczenia (art. 61 k.c.) przyjmuje się, iż zawiadomienie dotarto do uprawnionego, jeżeli mógł się on zapoznać z treścią zawiadomienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?