FORMA OŚWIADCZENIA WOLI O NIEKORZYSTANIU Z PRAWA PIERWOKUPU

Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości przyznane jest przez normę prawną konkretnej osobie na wypadek, gdyby pod­miot zobowiązany zdecydował się sprzedać nieruchomość. Podję­cie decyzji o skorzystaniu z pierwokupu należy jednak do wy­łącznej dyspozycji uprawnionego. Podmiot uprawniony kieruje się w tym względzie racjami dla niego istotnymi. Dlatego też osoba uprawniona może, ale nie musi skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości . Nic więc nie stoi na przeszkodzie złożeniu oświadczenia woli o treści negatywnej, czyli wyraźne­go oświadczenia o tym, że uprawniony ze swego prawa nie skorzysta.Należy jednak podkreślić, iż nie jest możliwe generalne zrzeczenie się ustawowego prawa pierwokupu. Z istoty bowiem tego prawa wynika, że ma ono charakter permanentny i stano­wi jakgdyby pewien dodatkowy element własności nieruchomoś­ci.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?