DLA WYWOŁANIA SKUTKÓW CYWILNOPRAWNYCH

Decyzja ta nie wystarcza jednak dla wywołania skutków cywilnoprawnych. Stanowi jedynie ko – nleczną przesłankę oświadczenia woli o wykonaniu pierwokupu. Wynika to jednoznacznie z obecnie obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce terenami w miastach 1 osiedlach (art. 31 ust. 3) oraz kodeksu cywilnego (art. 597 § 2). W pierwszym okresie po wejściu w życie ustawy z 1961 r. zarysowała się w literaturze różnica poglądów co do tego, czy instytucja prawa pierwokupu ma charakter cy­wilnoprawny, czy też administracyjny. Przyjęcie jednej lub dru­giej koncepcji wpływało w ostateczności na sposób wykonania prawa pierwokupu przez prezydia rad narodowych . Kwestia ta w świetle obecnego uregulowania przez kodeks cywilny nie budzi już wątpllwośpl: sama decyzja administracyjna o skorzy­staniu z pierwokupu nie może wywołać skutków prawnych w sferze prawa cywilnego. W związku z tym pozostaje otwarta kwestia, jaki organ jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?