Kategoria: Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości

PRAWO PIERWSZEŃSTWA KUPNA TYLKO SPRZEDAWANEJ CZĘŚCI

Prawo to jako nie­podzielne oznacza z jednej strony to, że uprawniony w każdym przypadku może kupić całą sprzedawaną nieruchomość. Z dru­giej zaś strony niepodzielność tego prawa nakłada na uprawnionego obowiązek kupna całej nieruchomości, o ile zdecyduje się on korzystać ze

NIEDOPUSZCZALNE JEST

Niedopuszczal­ne jest objęcie treścią oświadczenia woli o wykonaniu pierwo­kupu przedmiotu nie wskazanego w umowie sprzedaży. Wynika to z faktu, iż przez wykonanie pierwokupu dochodzi do skutku między zobowiązanym a uprawnionym taka sama umowa Jak mię­dzy zobowiązanym a osobą trzecią. Jeżeli

WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI DOKTRYNY

Wśród przedstawicieli doktryny przeważa pogląd, iż toKim wyjątkiem od zasady niepodzielności jest § 4 Uchwały Rady Ministrów z 16 II 1962 r. w sprawie wytycznych co do wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości w miastach i osiedlach , dopuszczający wykonanie pierwokuou przez naczelnika lub prezydenta miasta

CECHA SPECYFICZNA PRAWA PIERWOKUPU

Dlate­go też przepisy tej uchwały nie mogą wprowadzać odrębnego od kodeksu cywilnego uregulowania zakresu wykonania prawa pierwokupu. Zgadzając się z Sądem Najwyższym należy pod kreślić, że cechą specyficzną prawa pierwokupu jest to, iż uprawniony do wykonywania tego prawa musi je wykonać

PRIORYTET

Priorytet winna mieć ustawa, ponieważ ustanowienie pra­wa pierwokupu w tej drodze podyktowane jest szczególnymi względami gospodarczymi i ma na celu zabezpieczenie prawidło­wej gospodarki terenami. Jeżeli jednak pierwszeństwo kupna zagwarantowane jest przez dwie normy ustawowe co do tej sa­mej nieruchomości na

ZBIEG DWÓCH USTAWOWYCH PRZYWILEJÓW

Z podmiotowym zbiegiem dwóch ustawowych przywilejów pierwszeństwa kupna mamy do czynienia w związku z uregulo­waniem kodeksu cywilnego i ustawy z 22 XI ]973 r. o zagos­podarowaniu lasów nie stanowiących własności Skarbu Pań – stwa.Ustawa ta przyznała Skarbowi Państwa prawo skorzystania

GENERALNE ZASTRZEŻENIE PIERWOKUPU

Gene­ralne zastrzeżenie pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do lasów i gruntów leśnych ma na celu umożliwienie kontroli obrotu takimi nieruchomościami i ułatwienie skupiania gruntów leśnych potrzebnych do realizowania planu zagospoda­rowania przestrzennego. Przyznanie zaś prawa pierwokupu współwłaścicielom nieruchomości leśnej ma

NABYCIE TAKIEGO UDZIAŁU PRZEZ SKARB PAŃSTWA

Biorąc to pod uwagą wypadałoby przyznać pierwszeństwo prawu pierwokupu przysługującemu pozostałym współwłaścicie­lom. Nabycie bowiem przez Skarb Państwa udziału we współwłasności w mniejszym stopniu przyczyniłoby sią do prawidłowego zagospodarowania wspólnej nieruchomości leśnej . Za­gospodarowanie całego kompleksu leśnego tworzącego przed – miot

LICZBA ZOBOWIĄZANYCH

Zakres wykonania pierwokupu uzależniony jest także od liczby zobowiązanych, którzy dokonują sprzedaży nieruchomości. Przykładem może być sprzedaż nieruchomości obciążonej pra­wem pierwokupu, a stanowiącej przedmiot współwłasności. Zobo­wiązani ci powinni sporządzić warunkową umową sprzedaży całej nieruchomości, a uprawniony chcąc skorzystać z przyzna­nego

PROBLEM OCHRONY PRAW

To złożenie przez jednego z nich oświad­czenia o skorzystaniu z pierwokupu nie obejmuje swym zasię­giem pozostałych osób i wywiera skutki prawne tylko w odnie­sieniu do tego z uprawnionych, który oświadczył swoją wolę. Problem ochrony praw tych pozostałych podmiotów występuje szczególnie