Kategoria: Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości

NIEWAŻNOŚĆ BEZWARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY

Nieważność bezwarunko­wej umowy sprzedaży została rozszerzona ustawą z 26 X 1971 r. zmieniającą kodeks cywilny na przypadki sprzedaży udziału we współwłasności gospodarstwa rolnego I dzierżawionych nieruchomości . Tak więc w chwili obecnej każda bezwarunko — wa umowa sprzedaży nieruchomości, co do

SANKCJA NIEWAŻNOŚCI

Sankcja nieważności przewidziana w art. 599 § 2 k.c, nie ma wpływu na skuteczność oświadczenia woli skorzystaniu z przywileju pierwszeństwa kupna . Zwolennicy tej koncepcji uznają dalej, że nieważność, o której jest mowa w tym przepisie, dotyczy tylko kontrahentów umowy sprzedaży to znaczy sprzedawcy

OŚWIADCZENIE ZE STRONY SKARBU PAŃSTWA

Oświadczenie zaś ze strony Skarbu Państwa o wykonaniu prawa pierwokupu czyni sprzedaż ważną i skuteczną między Skarbem Państwa a sprzedawcą.Zwolennicy drugiej koncepcji zakresu nieważności opiera­ją się głównie na dyspozycji normy prawnej art. 599 § 2 k,c.statuującej tę nieważność i wywodzą, lż ustawodawca

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO

Stwierdzając, że przewidziane w art. 695 § 2 k.c. prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy dzierżawcy względem dzieżawionej nieruchomości państwowej i że sprzedaż takiej nieruchomości dokonana bezwarunkowo jest nieważnaOstatnia nowelizacja kodeksu cywilnego z 1971 r. po­twierdziła, iż ustawodawca

ZAWIADOMIENIE UPRAWNIONEGO O TREŚCI WARUNKOWEJ UMOWY

Zawiadomienie uprawnionego o treści warunkowej umowy sprzedąży jako przesłanka wykonania prawa pierwokupu. Drugą istotną przesłanką, obok zawarcie warunkowej umo­wy sprzedaży, jest zawiadomienie uprawnionego z tytułu pierwo­kupu o treści umowy sprzedaży nieruchomości objętej ustawo – wym przywilejem pierwszeństwa kupna (art. 598 §

UZNANIE PRZEZ UPRAWNIONEGO WIADOMOŚCI

I tak, gdy pierwokup zastrzeżony jest na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, obowiązek za­wiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży spoczywa na notariu­szu (art. 31 § 2 ustawy). Z mocy zaś przepisu art, 944

ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA

Niedopuszczalne jest. Jak się wydaje, rozsze­rzanie obowiązku zawiadomienia na Inne podmioty niż te, na których ten obowiązek ciąży z mocy przepisów szczególnych W związku z tym. Iż umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, można jedynie postulować, aby

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA

Obowiązek poinformowania o treści czynności prawnej mo­że w pewnych sytuacjach obciążać sąd. Wydaje się, że w od­niesieniu do prawa pierwokupu nastąpi to w sytuacji, gdy do zawarcia umowy sprzedaży dojdfcie w drodze ugody sądowej albo w związku z wydaniem wyroku

SANKCJA ZA NIEUSPRAWIEDLIWIONE ZWLEKANIE

Potoczne rozumienie określenia „niezwłocznie” kojarzy się nam z szybkim działaniem osoby zobowiązanej. Wynika z tego, że sprzedawca powinien poinfor­mować uprawnionego w jak najkrótszym czasie od momentu za­warcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wydaje się, że chodzi tutaj o jak najwcześniejsze subiektywnie i

PODSTAWOWY SKUTEK NIE ZAWIADOMIENIA

Brak zawiadomienia nie ma jednak wpływu na ważność warunkowej czynności prawnej obejmującej zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości. Podsta­wowym skutkiem nie zawiadomienia jest przesunięcie biegu ter­minu do wykonania prawa pierwokupu. Uprawniony z tytułu pierwokupu może skorzystać z dane­go mu przywileju w ściśle