Kategoria: Ekonomia przyrody

WE WSZYSTKICH REGIONACH

Jezioro Genewskie obra­sta pierścieniem gęstej zabudowy. Zatoka Neapoli- tańska i Półwysep Sorrento giną za jednolitym mu- rem nowoczesnych budynków. Położony we Włoszech park narodowy Circeo znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie wskutek spekulacji finansowych prywatnego kapitału. Z 3000 mil angielskiego wy­brzeża

ZAGOSPODAROWANIE OKRĘGU

Międzyministerialna Komisja zagospodarowania okręgu Langwedocji i Rousillonu stwierdziła w 1967 roku, iż „trudno jest wymóc respektowanie wskazań zawartych w planach. Na obszarach obję­tych zakazem wznoszenia czegokolwiek i na pobo­czach chronionych dróg powstają liczne budowle. Wokół miejsc wymagających szczególnej ochrony rozrastają

KULT ZYSKU

Kult zysku jest nie do pogodzenia z polityką przy­rody. Zniszczono krajobrazy, trwoni się bogactwa świata zwierzęcego i roślinnego. Tam gdzie kwitnie spekulacja, lasy i ogrody zamieniają się w działki budowlane. W ciągu ostatnich stu lat w rejonie Pa­ryża wycięto 15

ZAWSZE I WSZĘDZIE

Liberalizm zawsze i wszędzie nisz­czył i niszczyć będzie drzewa, a to dlatego, że poszukuje zysku ze wzmożonej eksploatacji lub sprzedaży ziemi, nie licząc się zupełnie z iej wartością ekologiczną, estetyczną i biologiczną. La­sy, energicznie chronione przez Colberta, który w 1669

EKONOMICZNY LIBERALIZM

Rewolucja, nadając właścicielom prawem z 24 wrze­śnia 1791 roku całkowitą swobodę użytkowania ziemi, wywołała proces niszczenia lasów o takim za­sięgu, że stał się on przyczyną powodzi i katastro­falnej erozji gruntu. „Wszystkie huragany i wszyst­kie meteory narzekał w 1817 roku agronom Rougier

STOSUNEK DO ŚWIATA ZWIERZĘCEGO

Zasada leseferyzmu w stosunku do świata zwie­rzęcego to wciąż szybsze, tragiczne wyniszczenie ca­łych gatunków. Od narodzin Chrystusa do roku 1800 co 50 lat jeden gatunek ssaków ulegał zagładzie. W okresie: 1800—1900 okres ten skurczył się do 18 lat. XX wiek

UŻYTKOWANIE LASÓW

„Dziewiętnastowieczna historia Stanów Zjednoczo­nych — zauważył przyrodnik Fairfield Osborn — jest pod -względem użytkowania lasów, wód, flory i fauny okresem najbardziej gwałtownej destrukcji w całej historii cywilizacji.”Prezydent Johnson stwierdził:„Piękno naszego kraju znajduje się w niebezpie­czeństwie. Woda, którą pijemy, jedzenie, które

WODA I POWIETRZE

Woda i powietrze stały się czymś w rodzaju własności prywatnej „z a­t r u w a c z y”. Mechanizmy zysku prowadzą do przyspieszenia procesów zatrucia; władze, zamiast narzucić przemysłowi koszty oczyszczania odpadów procesów technologicznych, pozwalają na zanie­czyszczanie niezbędnych do

PRZEMYSŁ NAFTOWY

Przemysł naftowy, przez nikogo co niczego nie zmuszany, regularnie wyrzuca w atmosferę tru­jące, zgubne dla płuc związki siarkowęglowe. Arma­torzy tankowców uważają za bardziej opłacalne czyszczenie opróżnionych zbiorników na pełnym morzu niż płatne ich oczyszczanie w portach. Każ­dego roku nowe 5

ZDROWIE SPOŁECZNE

Lobby zdrowia społecznego nie istnieje. Nie istnie­je więc żadna kompleksowa polityka narzucania przemysłowym użytkownikom środowiska przepisów, technik i finansowych obciążeń pozwalających na ochronę substancji tak ważnych dla ludzkości, jak woda i powietrze. Mała skuteczność zakazów wpro­wadzonych wobec indywidualnej wolności działania