Kategoria: Ekonomia przyrody

Meble z drewna litego

Obecnie każdy dba o jakość i wykonanie swojego mieszkania czy domu. I o ile ważny jest zewnętrzny wygląd takiej budowli, tak samo ważny – jeśli nie ważniejszy – jest wygląd wewnętrzny. Aranżacja wnętrz to bardzo poważna branża, gdyż dokonuje ona 

DŁUGOTERMINOWE KONCESJE

Wzrasta również liczba długoterminowych kon­cesji na budowę portów turystycznych. Przed kilku laty dokonaliśmy dalszego kroku na drodze oddawa­nia własności publicznej w ręce prywatne: uprawo­mocniono sprzedaż. W trakcie operacji finansowych związanych z budową portów turystycznych dochodzi często do odstępowania przedsiębiorcom budowla­nym

POTĘGA PIENIĄDZA

Potęga sił pieniądza zdobywa również i dewastuje obszary lasów państwowych. Tereny lasów i wydm o  wyjątkowej wartości turystycznej, szczególnie po­łożone nad morzem, jeziorami lub w okolicach wiel­kich miast, objęte są bardzo drobiazgowym praw­nym systemem ochronnym. Planowanie przestrzen­ne i kontrola inwestycji są

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Własność prywatna nie zapewnia należytej ochro­ny, zamyka biedniejszym dostęp do przyrody; zagar­nianie przez nią przestrzeni jest tak szybkie, że od­biera innym korzyści związane ze wzrostem pozio­mu życia. Za lat 20 każdy Francuz posiadać będzie samochód, lecz jeśli wzrost zabudowy wybrs;eża

WIDOK NA MORZE

Widok na morze, jeziora, rzekę, kąpiele, spacery — wszystkie te kiedyś elementarne prawa są stopnio­wo eliminowane przez postępujące prywatne przej­mowanie ziemi. Użytkowanie natury sta­je się przywilejem uprzywilejowa­nych. Zawłaszcza się naturę przywłaszczając so­bie dostęp do niej.Jeśli jutro przestrzeń wypoczynku podzielona zo­stanie

WYOBCOWANIE Z NATURY TO JEJ ZNISZCZENIE

Zjawisko to jest niewątpliwie zasługą systemu quasi-liberalnego, określającego sposób użytkowania pewnych obszarów, a jednocześnie wprowadzającego ograniczenia cen. Pozwala to wła­ścicielom obszarów uprzywilejowanych (objętych ze­zwoleniem budowy) na przejęcie znacznych dodat­kowych zysków. Znaczne nierówności cen między ziemią pod zabudowę lub nie wyjaśniają w

DUŻY POPYT NA ZIEMIĘ

Moż­na je bowiem omijać wymuszając na administracji zmianę decyzji lub zgodę na wymianę terenów, co zmienia ich przeznaczenie i zwiększa wartość ryn­kową, przynosząc właścicielom wielkie i niezasłużo­ne zyski.W regionach charakteryzujących się dużym popy­tem na ziemię — są to regiony aglomeracji

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Wiele przedsiębiorstw budowlanych nabywa tanie tereny objęte zakazem budowy, a następnie, po wy­muszeniu na administracji zmiany decyzji, odsprze­daje je po bajońskich cenach. Proceder ten jest iście „królewską drogą” spekulacji rodzących prawdziwe fortuny. Fakt ostatni tłumaczy natężenie i siłę presji wywieranych

PRESJA ZYSKU

Drzewa rosnące nad podziemnymi parkingami potrzebują co najmniej dwu i pół metrowej warstwy ziemi. Przedsiębiorcy budowlani wolą — gdyż jest to bardzo opłacalne — dodać jedno piętro parkowania więcej; zostawiają więc tylko cienką warstwę ziemi. Drzewa nie mają na czym

DEWASTACJA KRAJOBRAZU

Morskie zatoczki skuto konstrukcjami z betonu. Bezładne i nieharmonijne prostopadłościany złej architektury naruszają na całym obszarze Francji czystość naturalnych linii i kolorów. Szosy nad­brzeżne, wiodące do zyskonośnych ośrodków wypo­czynkowych, deformują brzegi morza, kładą się mię­dzy wodę a ziemię nieprzerwaną linią samochodo­wego